Kuring rek ngamimitian ieu tulisan ku nyaritakeun saeutik pangalaman nalika mimiti bubuara di hiji komplek perumahan di pasisian Kota Bogor. Kebeneran waktu pindah teh salian ti mawa pamajikan, oge mawa budak anu karek umur sataun. Ghiroh atawa sumanget kasundaan anu ngagalura, nyababkeun kuring satekah polah nyiptakeun atmosfir kasundaan di imah. Khususna dina basa. Jadi praktisna, nalika budak kuring mimiti capetang, basa Sunda cukup lihey komo deui dina ukuran budak 3 taun mah.

Malahan kuring sok rada reueus, sok sanajan di eta komplek Urang Sundana lain kulawarga kuring wungkul, tapi anu bisa maksakeun ka budak nepi ka capetang basa Sundana, estu ngan kuring sorangan. Sabab, saperti ilaharna daerah pasisian nu mana kalolobaana anu nganjrek lain urang sunda, atuh siga cai di padang pasir mun aya anu masih keneh toh-tohan miara budaya—khususon dina bahasa teh.

***

Sigana anu kaalaman ku kuring ieu oge loba kaalaman ku Urang Sunda sejen. Urang Sunda anu kapaksa kudu hirup di lingkungan anu lain pure atawa murni Urang Sunda kusabab loba perkara, saperti kasab, nasab, kawin, jeung alesan sejena.

Mun dipetakeun ngagunakeun elmu sosiologi khususnya tiori tipologi, hasil tina interaksi (gaul) eta bisa nimbulkeun dampak nu teu tunggal. Kahiji, Urang Sunda militan. Nyaeta Urang Sunda anu satekah polah ngalakukeun upaya-upaya defensif kana budaya ti luar Sunda. Sok sanajan kuantitas atawa jumlahna can kapaluruh sacara nyata, tapi anu pasti jumlah kaum Sunda Militan ieu cukup loba oge. Kalolobaana mun ditinggali tina kelas sosial, rata-rata kelompok anu ieu aya di kelas menengah tea. Palinter, akrab teknolohi, jeung relatip kuat sacara ekonomi sok sanajan lain mainstream.

Dina prak-prakana, tipe anu kahiji ieu oge aya sababaraha varian. Mun make perspektip rujukan atawa referensi gerakan, aya golongan Sunda Militan anu puritan, nyaeta golongan anu make alat analisis nilei-nilei kasundaan bareto tur heubeul. Umumna, maranehna ngawangun struktur kasundaan ku cara ninggali warisan intelektual Sunda saperti naskah-naskah jeung sajabana. Sedengken golongan kadua anu militan ieu oge tapi leuwih modern. Maranehna ninggali kasundaan salaku sumanget anu bisa ditranspormasikeun kana geurakan Sunda Kiwari. Salian ti eta, golongan anu kadua ieu mibanda cara paninggali anu leuwih modern dina harti Sunda Kiwari pasti ngabogaan sistim anu beda jeung Sunda Baheula ku sabab kondisi sosial, politik, ekonomi, jeung sagala infrastrukturna oge beda.

Kadua, Urang Sunda pragmatis. Tipikal kaum Sunda pragmatis bisa ditepungan di loba tempat. Kelompok Urang Sunda ieu ninggali yen kasundaan teu mere untung, khususna kautungan ekonomi jang kahirupana. Malahan, kasundaan katinggali jeung karasakeun ku maranehna teu diperlukeun anging mun aya peluang atawa potensi anu bakal nguntungkeun. Anu paling sederhana mun hayang nitenan Urang Sunda anu asup kategori kadua, bisa ditinggali nalika kampanye. Pan geus jadi rusiah umum mun loba jalma anu sama sakali lain Urang Sunda tapi patantang-patenteng ngawakilan Urang Sunda di senayan, atawa di DPRD Jawa Barat.

Kuring nyebut maranehna ge Urang Sunda bae, ngan Urang Sunda Pragmatis. Sabab kasundaan jadi identitas ekonomi pribadi wungkul, lain jadi agenda masyarakat Urang Sunda. Masalahna maranehna jadi ‘wakil’ Urang Sunda pan ku sabab aya Urang Sunda pragmatis lain anu milihna. Pedah dibayar nalika rek nyoblos 10-20 rebu (cenah mah), robah pamadegan. Istilah populerna: “maju tak gentar memilih yang bayar!” Jadi moal aya haseup mun teu aya seuneu tea.

Katilu, Urang Sunda apatis, teu paduli kana kasundaan komo deui boga visi mah. Golongan anu katilu ieu sabenerna saperti jalma anu keur ngidap panyakit. Malah ceuk paninggali kuring, kasundaan apatis leuwih bahaya batan jalma anu ceuceub kana Sunda. Sabab mun sumanget hayang nyaho bae geus pareum, rek naon deui anu dipiharep.

***

Masing-masing tipologi di luhur sajentrena mah bisa dioptimalkeun jang miara kasundaan. Conto Kaum Sunda Militan boh golongan anu puritan atawa modern, bisa dijadikeun andelan jang terus nyieun, miara, tur ngembangkeun kasundaan Urang Sunda. Tinggal bere bae arena jang maranehna ngaeksplorasi diri, sesana keun bae da maranehna pasti ngabogaan jalan sewang-sewangan.

Sedengkeun tipologi pragmatis bisa dioptimalkeun salila ku urang dibere target naon maranehna dina hal ngunjulkeun kasundaan. Yen manehna akhirnya meunang kauntungan sacara ekonomi, jrrd., misalna nya ku urang kudu diridokeun. Mudah-mudahan maranehna sadar kana kalakuana.

Anapon anu katilu sabenerna leuwih susah. Ngan sok sanajan kitu golongan ieu mangpaat mun urang bisa manggih ‘pendekatan’ anu pas. Conto mun bisa diasupkeun kana kasibukan anu aya warna kasundaan biasana tara nolak. Malahan biasana, golongan anu katilu ieu mah biasana gampang kebita ku anu sifatna kemasan atawa bungkus. Tah PR-na jang urang berarti kumaha carana sangkan urang bisa ngemas kasundaan make langgam anu bisa kapake ku kaom ieu. Tapi biasana, mun ieu kaom dipentaan pikiran ngenaan sual Sunda anu in atawa cop jeung kabutuhan maranehna, tara hese.

***

Memang jang Urang Sunda kiwari, PR-na loba tur teu bisa dianggap enteng. Tapi sok sanajan kitu, sagala tarekah kudu dicumponan ku urang. Tah, gambaran di luhur ngajelaskeun yen sabenerna sok aya celah atau jalan jang urang mun aya usaha anu terus, teu eureun, jeung sumanget.

Urang Sunda bakal maju tur linuhung mun mampu ngokolakeun sumberdaya budaya, sosial, jeung ekonomina, ku sorangan tapi tetep ngabogaan visi sosiologis anu kuat tur jangka panjang. Ku sabab kitu, agenda-agenda anu cetek saperti kumaha meunangkeun kakawasaan, sok sanajan penting, kudu dievaluasi deui sangkan bener ketak tur jentrena. Cag!

Ditulis ku Tantan Hermansah. Kungsi medal dina Majalah Sunda BALEBAT


 

Iklan