Mun ninggali nagri urang ayeuna anu harengheng bae, kadang sababaraha urang intelektual nyebutkeun yen eta gara-gara politik atawa politisi anu hayangna rame bae. Naha bener eta panenjo teh?

Krisis Politik/ Pulitik

Sabenerna, mun dititenan make paninggali anu bener, statemen di luhur ninggalikeun yen urang keur ngalaman krisis politik, boh sacara konsep komo deui sacara praktek. Ku sabab kitu, kuring leuwih satuju mun politik dibalikkeun deui kana arti sajatina, nyaeta hiji usaha anu dilakukeun ku sakabeh pihak (rahayat, pamarentah, jeung agen suwasta), dina ngahontal kabagjaan balarea.

 

Ieu konsep, tiortisna diturunkeun ti pilsuf Aristotoles. Malahan mah ceuk Aristoteles, mun politik teh salaku indungna demokrasi. Jadi satemenna tugas politik leuwih mulya batan ngadorong tur ngagugulukeun demokrasi. Sabab dina pulitik, nu dituju nyaeta kabagjaan. Atawa leuwih tegesna mah, pulitik mah tujuan, sedengkeun demokrasi—nepi ka danget kiwari ngarupakeun cara anu paling enteng keung ngahontal eta tujuan.

Leuwih jauh, politik dina konsep Aristoteles diimplementasikeun dina konsep nagara. Nagara ngarupakeun hiji komunitas hurip (bahasa Yunani: “he koinonia politike” anu hartina hiji gempungan hirup anu nyiptakeun polis). Dina konsep ieu, nagara dikanyahokeun lain ngan wungkul entitas mesin aturan-aturan wungkul, tapi geus ngarupakeun hiji moda hubungan anu pageuh, silih mikabutuh tur silih pageuhan, akrab, jeung lestari. Anapon dadasarna nyaeta ngahontal kabagjaan tea. Sahingga nagara jadi tujuan sakabeh pihak anu hirup kumbuh didinya.

Sedengken demokrasi, ku sabab posisina proses, nungtut prasyarat anu sabenerna can kabeh dilakonan ku urang. Prasyarat utamana kawentarna masyarakat sipil (civil society). Dina struktur masyarakat sipil eta, sakabeh pihak dibere lolongkrang keur mateakeun dirina sangkan bisa ngaekspresikeun naon anu jadi visi hirupna. Ku sabab kitu, masyarakat sipil kudu mibanda sumanget kabebesasan atawa civil liberties. Mun civil liberties geus kajieun dina hirup kumbuh wargana, mangka sacara otomatis bisa ngadorong etika sosial anu ngawujud dina hirup silih hargaan, silih pikaheman, silih pikanyaah, silih pikaasih, jeung sajabana.

Tah dina sistim siga kitu karek sabenerna politik salaku nilei sakaligus tujuan bisa lumaku. Samentara di urang ayeuna, istilah na mah, urang karek ngalaksanakeun demokrasi prosedural wungkul. Eta bisa katinggali dina hal pemilu jeung partisipasina. Padahal demokrasi lain prosedur na wungkul, tapi oge kudu bareng jeung kualitasna. Tah ieu nu acan katempo dina kalakuan para politisi. Akhirna demokrasi formalistik geus lain ngancam nilei-nilei luhur dini istilah politik, tapi ngotoran ieu konsep sahingga jadi salah arah.

Mun kudu dijentrekeun, sabenerna anu dipraktekkeun ku para palaku politik teh lain politik, tapi hiji konsep siga politik, nyaeta politiking. Eta anu mun di Urang Sunda remen disebut Pulitik atawa Nipu anu Leutik.

Gap

Ti dinya mucunghul gap boh antara teori atawa praktek. Gap politik eta justru anu lumangsung ayeuna. Gapna bisa dijelaskeun ku sabaraha variabel. Kahiji, ditinggali tina produk pulitik, boh anu dijieun ku DPR, atawa ku pamarentah. Sok sanajan loba eta produk politik teh anu alus, tapi teu bisa diwujudkan da produk turunana teu acan aya. Contona, supaya gampang, UU ngenaan CSR. Ieu UU teh geus aya 5 taun ka tukang. Tapi aturan jang ngalaksanakeuna teu aya. Siga anu ngahaja dipeti eskeun supaya teu bisa diimplementasikan di lapangan. Padahal UU ngenaan kawajiban perusahaan ka lingkungana ngarupakeun hiji praktik anu stratehis jang ngarojong kasajahtraan rahayat, tur sakaligus mere kanyamanan ka pausahaan anu bisnis di hiji tempat.

Kitu deui di DPR. Mun ceuk panalungtik ti Literasi Politik Gun Gun Heryanto, produktivitas DPR urang kacida handapna. Loba anggota DPR anu katipu ku selebrasi anu ditampilkeun sacara massif dina media. Kadang-kadang maranehna oge poho naon tugas utamana. Jadi gap antara konsep jeung praktek geus lain asumsi, tapi praktek anu nyata bari lumangsung terus-terusan.

Ku naon gap eta bet asa beuki kentel?

Kuring condong kana alesan anu kahiji. Kalolobaana, politisi di urang medal lain ti dunya politik. Tapi ti dunya games, atawa permainan anu dibungkusan ku kapentingan. Sahingga tugas politik anu ngainternal dina konsep politik, jarang dipikanyaho sacara jero.

Coba bae tanya naon konsep politik ka maranehna? Pasti saeutik anu bisa ngajawab sacara teoritis. Komo mere conto anu jelas jeung tegas mah. Paling-paling anu dijawabna nyaeta ngomong pamarentahan, pilkada, pilpres, jsb. Padahal politik lain eta bae. Politik teh urusan ngabagjakeun warga make instrumen nagara. Jadi dina hal ieu, nagara, jeung ngan wungkul nagara, institusi anu paling ngabogaan hak keur maksa wargana. Tah usaha-usaha nyieun (nyiptakeun) rarasaan anu sarua memeh aya kasapakatan sosial (social contract) ngarupakeun gawe politik.

Sabenerna teu aya kapentingan komunitas, ceuk sabagean sosiolog. Tapi nu aya kapentingan individu anu dihijikeun dina hiji wadah sahingga saolah-olah jadi kapentingan komunitas/ kelompok. Tapi ceuk sosiolog lain, kapentingan eta katinggalina siga kapentingan publik atawa umum, ku sabab ayana dominasi (mun ngagunakeun istilah Boudieu) atawa hegemoni (mun ngagunakeun istilah Gramsci) dina sistem produksina. Conto, nalik hiji produk politik—boh UU, PP, atawa Perpres, jsb.—teu aya anu beresih tina kapentingan jeung stratehi dominasi kelompok ‘tertentu’.

Tah, ku kituna, nagara perlu hadir dina ieu hal sangkan jadi pangatur anu adil, anu ngajamin tur mastikeun satiap kapentingan eta bisa karasakeun ku balarea.

Aya gap atawa jarak anu kacida jauh antara praktek jeung harepan. Rahayat tetep bae ninggali tauladan anu dipraktekkeun pamingpina. Ieu anu pikawatireun. Komo deui poe ieu, jadi politisi bisa jadi jalan anu lain keur ngalakukeun akumulasi kapital, boh dina wanda kukumpul langsung tina jabatan anu dipanggulna, atawa dina wangunan jadi pangawasa keur ngajagaan harta tur unit bisnisna sangkan tetep lumangsung.

Jadi mun asumsi yen rahayat mah dibutuhkeun ngan wungkul jang ngagemukan partey jeung politisi, teu salah-salah teuing. Tapi eta mung common sense. Hartina gejala sosiologis anu katinggali ku panenjo luar. Di satukangeun eta, sabenerna rahayat tetep boga harepan kana alusna sistim anu diwangun ku pamarentah, bisa mere jalan keur maranehna beuki makmur tur sajahtera.

Matak dina hal ieu urang butuh institusi anu ‘mengawasi’. Mun di luhur mah tugas eta aya di DPR. Ngan hanjakalna, DPR ayeuna kaliwat kuat batan ekselutif. Tugas-tugas eksekutif sabagean geus dijadikeun domain DPR. Akibatna diskursus politik geus asup ka ranah praktis anu nyababkeun loba macetna implementasi keur rahayat ku sabab loba kapentingan anu ngagayot dina prosesna.

Politik rahayat

Mun turun ka lapangan, sabenerna rahayat mikahayang pasualan politik teh sederhana pisan. Kahiji, politik diharepkeun bisa jadi instrumen jang ngaronjarkeun kahirupan maranehna. Istilah tata tengtrem kerta raharja anu aya dina term Sunda bisa dipake keur ngagambarkeun masyarakat politik anu jadi ultimate goal tina sakabeh agenda politik. Kadua, aya kabebasan dina ngaekspresikeun sagala hal—salila loyog jeung sadaya papagon agama jeung darigama. Katilu, aya kasempetan keur saha bae nu ngabogaan sumberdaya, naek kelas. Sacara sosiologis sok diistilahan mobilitas vertikal. Mobilitas ieu kawangun ku sababaraha cara, bisa make ekonomi bisa oge make sosial-budaya.

Tah tilu hal ieu anu sakuduna dikelola ku sadaya sumber politik anu dirangkum dina pamarentahan. Mun geus kieu, maka sabenerna pulitik dinasti, pulitik duit, pulitik naon bae anu patojaiah jeung prinsip-prinsip utama masyarakat politik, bisa diminimalisir.

Mun ninggali kana konsep orisinil politik saperti anu digagaskeun Aristoteles, sanyatana dina kasadaran kulturna, masyarakat urang tetep ninggali politik salaku usaha keur nyieun kabagjaan.

Tah didieu aya gap atawa jarak. Gap anu paling nyata, mun make istilah Pierre Bordieu, tiasa katinggali tina kumawasana wacana ku saeutik pihak. Conto nalika media dipiboga ku tokoh-tokoh politik, maka daya kritisna geus teu aya minimal ka tokoh eta. Ieu istilahna kekerasan simbolik mun make tiorina Bordieu.

Tapi sacara praktek, jeung ieu anu sabenerna ngaganjel pisan, ayana politisi anu ti anggalna mula mun kumawasa mung rek ngajadikeun korsina keur miara tur manjangkeun bisnisna. Tah rejim ieu nyaliara dina partey-partey anu jadi kontestan satiap pemilu. Maranehna saperti geus koordinasi supaya calon anu disponsorana jadi. Sahingga mun maranehna geus jadi, bisnisna aman.

Ku sabab kitu, sababaraha agenda anu penting dina ngaberesihkeun (mun Robet nyebutna rehabiitasi) kahayang demokrasi, atawa ngawujudkeun politik, kudu ngalakukeun upaya ngomean partey. Istilahna: Partey bener; pamarentah oge bener.

Sabenerna ayana gap ieu disebut lumrah ge heunteu. Tapi sajarah politik antar bangsa ninggalikeun yen kaayaan kieu teh kajadian bae. Conto anu gampang, fenomena artis loba jadi caleg, eta siga politik taun 70-80-an di Itali. Di urang karek ayeuna. Kitu deui masalah sosial lain sapaeri kriminalitas, atawa nu sejenan. Nagri-nagri anu ayeuna disebut maju, geus pernah ngalaman kaayaan sarupa kieu.

Tapi eta oge lain legitimasi keur noleransi kana fakta ayeuna. Sok sanajan saperti hukum beusi sajarah, memang sababaraha peristiwa saperti kudu diliwatan. Ngan satiap bangsa ngabogaan hak keur nangtukeun sajarahna sewang-sewangan.

Ku naon bet aya keneh gap?

Mun make sosiologi, gap teh ayana ku sabab dipiara. Giddens contona ngajelaskeun ngenaan dualitas struktur anu aya di masyarakat. Kahiji, masyarakat anu alus strukturna, tapi goreng pingpinana. Kadua, rahayatna anu anu goreng strukturna tapi alus pamingpina. Dina gap eta sabenerna aya transaksi, sahingga nalikna eta ngucur ka handap loba anu katulungan.

Mun urang mukaan sajarah, bandingkeun generasi ayeuna sareng anu tipayun, ceuk pamanggih kuring mah justru kamunduran. Buktina bisa ditinggali dina loba fakta. Conto, diskusi jaman Soekarno vs M. Natsir atawa Isa Anshari dina hiji forum, tara ieuh nyababkeun ancurna ikeutan duduluran antar urang. Tapi coba tinggali ayeuna. Politik geus dipersonifikasi jadi hiji tindakan anu sifatna kapentingan pribadi.

Kumaha Urang Sunda?

Terus terang kuring can ngalakukeun panaluntikan anu jero ngenaan Urang Sunda. Tapi sacara umum, mun ninggali fakta anu sifatna Indonesia, aya masalah gede dina hal kapolitikan ieu anu nyababkeun kualitasna handap tur hengker pisan.

Tapi Urang Sunda poe ieu anu kasadaran literasi politikna kuat mung saeutik wungkul. Kalolobaana paham kana politik tina media khususna TV. Sahingga naon anu dipintonkeun didinya, nya dipahamkeun salaku tindakan politik sok sanajan patojaiyah.

Politisi, Polutik, jeung Rahayat

Hura-hura politik geus nyababkeun jarak antara pamarentahan jeung rahayat jauh. Rahayat geus jadi ajang legitimasi sosial, budaya, malah ekonomi maranehna. Mun kuring ngalakeukeun pendampingan atawa maturan calon hiji pingpinan daerah, nu karasakeun paham anatomi eta ngan konsultan atawa penasehat politikna. Sedengken si palaku kadang ngabogaan pikiran sewang-sewangan. Hal atawa kalakuan siga kieu nu nyababkeun politik pinuh kokotor.

Akibatna geus lain rusiah mun kalolobaana politisi teu apal saha konstituen anu milih manehna, naon kahayangna, tur kumaha visi manehna salaku wakil rahayat teh. Ieu bisa ditinggal tina hal anu sederhana: naha wakil rakyat ngabogaan mekanisme ngadenge sora rahayat anu ngalembaga? Henteu. Kalolobanan ngadenge ti media massa mun rahayat geus turun ka jalan. Padahal media oge boga kepentingan masing-masing, sahingga wajar mun sora sabenerna teu pernah karenge ku eta wawakil teh.

Ku sabab kitu, mun bangsa ieu komit rek ngajadikan politik salaku sistem jang ngawujudkeun karaharjaan, urang kudu ulah cape mun diuk deui bareng. Terus-terusan jieun komitmen antar pihak, diskusikeun ulah eureun, sabab ngawangun hirup jeung hurip teu bisa sakeudeung.

Dina konteks ieu, pemberdayaan politik jadi kebutuhan. Pemberdayaan anu ngajarkeun deui nilei-nilei kabangsaan, kaindonesiaan, kasundaan, kaduluran, jeung kakulawargaan. Ieu kudu dilakukan bareng, teu bisa sewang-sewangan. Mun dina konteks urang sunda, sakabeh pamingpin jeung wakilna nyieun musawarah atawa babalagempagan anu tujuanan rek ngarevitalisasi deui politik jang Urang Sunda, anu tangtu jadi entri poin keur mageuhan Indonesia. []

Seratan ieu kungsi medal dina majalah basa Sunda: CUPUMANIK

Iklan